Põhikiri

PÕHIKIRI

I Üldsätted

  1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ 4youthEST (edaspidi: MTÜ) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides
  2. MTÜ asukohaks on Tartu.
  3. MTÜ eesmärgiks on noorte tööhõive arendamine ja noorsootöö korraldamine.
  4. MTÜ põhitegevusteks on

toetada noorte tööhõivet pakkudes alaealistele töötamiseks sobivaid tingimusi;

korraldada töökasvatuse eesmärgil noortemaleva tööd;

noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu;

nõustada noori ja vahendada noortele suunatud informatsiooni;

toetada noorte mitteformaalset õpet ja omaalgatust;

kavandada ja korraldada huviringide tegevust;

algatada ja viia läbi noorteprogramme ning -projekte;

kaasata noori, peresid ja igas eas inimesi ühistegevusse, toetada nende omaalgatuslikke ettevõtmisi;

teha koostööd teiste asutustega ja osaleda võrgustikutöös;

noorsootöö alane nõustamine.

II MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜst väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus.

2.3. MTÜst väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse etteteatamistähtajaga 1 kuu. Liikmete nimekirjast kustutatakse seejärel liige hiljemalt 1 kuu möödudes.

2.4. MTÜ liikme võib MTÜst välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) MTÜ liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud MTÜ liikmemaksu;
b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel.

2.5. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmetest.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. MTÜ liikmetel on õigus

a) osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul
b) olla valitud MTÜ juhtorganite liikmeks;
c) saada MTÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta

3.2. MTÜ liige on kohustatud:

a) järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama MTÜ juhatusele MTÜ liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma MTÜ liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib MTÜ liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV Üldkoosolek

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, millel iga MTÜ liikmel on üks hääl.

4.2. MTÜ üldkoosoleku pädevuses on

a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine
e) MTÜle kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab MTÜ juhatus vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist liikme antud e-posti aadressil kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise poolt volitatud üle poole MTÜ liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.

V Juhatus

5.1. MTÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 kuni 4 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

6.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 29. augustil 2018. a asutamiskoosolekul.